Pengendalian lalat

  • Tingkat Kepadatan lalat yaitu pengukuran lalat pada suatu tempat dengan menggunakan fly grill/play trap dengan pelaksanaan pengukuran 10 titik pada suatu tempat dengan kriteria sebagi berikut :
  • 0-2 lalat [ rendah ] : tidak menjadi masalah.
  • 3-5 lalat [sedang ] : perlu dilakukan pengamatan terhadap tempat-tempat berkembang biak lalat (tumpukan sampah, kotoran hewan, dan lain-lain).
  • 6-20 lalat [ tinggi ] : populasi padat dan perlu pengamatan lalat dan bila mungkin direncanakan tindakan pengendaliannya.
  • >21 lalat [ sangat tinggi /sangat padat] : populasi sangat padat dan perlu diadakan pengamanan terhadap tempat berkembangbiaknya lalat dan tindakan pengendalian.
  • Luas pengendalian dan jumlah insektisida yaitu pengendalian yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepadatan lalat, pengendalian dilakukan dengan menggunakan insektisida dengan campuran air, pada umumnya disebut dengan spraying.